Analiza branży

Elektromont S.A. działa na polskim rynku budowlano-montażowym, specjalizując się w wykonawstwie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Rynek budowlano-montażowy w Polsce jest silnie uzależniony od sytuacji ekonomicznej kraju – tempa wzrostu gospodarczego, poziomu inwestycji zagranicznych i krajowych, mozliwości i założeń budżetu Państwa, kursu walut obcych względem złotego, polityki monetarnej i podatkowej, wysokość popytu konsumpcyjnego. Pomimo spowolnienia gospodarczego w ostatnich miesiącach sektor budowlano-montażowy w Polsce w pierwszej połowie roku 2009 radził sobie lepiej niż pozostałe branże i lepiej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Na rynku wykonawstwa instalacji elektrycznych działa znacząca ilość firrm specjalizujących się w wykonawstwie różnego typu instalacji elektrycznych o różnym potencjale techniczno-organizacyjnym i finansowym oraz zrożnicowanej wielkości. Najwięcej przedsiębiorstw funkcjonujących na tym rynku to niewielkie firmy instalacyjne, zatrudniające 2-10 pracowników, które podejmują się wykonawstwa instalacji elektrycznych w niewielkiej skali i w niewielkich obiektach (głównie w budownictwie mieszkaniowym i w małych firmach i zakładach produkcyjnych). Około 10% wszystkich przedsiębiorstw działających w tej branży to spółki mogące zaoferować klientom wykonawstwo bardziej zaawansowanych typów instalacji elektrycznych – od instalacji niskiego, średniego i wysokiego napięcia, poprzez instalacje niskoprądowe, instalacje teletechniczne, instalacje oświetlenia drogowego, systemy automatyki i sterowania, instalacje inteligentnych budynków. Szacuje się, że niewielki odsetek takich właśnie firm jest w stanie zaoferować klientom kompleksowe wykonawstwo wyżej wymienionych typów instalacji.

 Sprzedaż usług polegających na wykonawstwie instalacji elektrycznych obarczona jest sezonowością. Firmy odnotowują największą sprzedaż swoich usług w III i IV kwartale roku. Z kolei słabszym okresem dla spółek jest I i II kwartał kiedy to zwykle następują przygotowania do rozpoczęcia inwestycji lub dane inwestycji są w fazie początkowych etapów wykonawstwa obiektu.

Do czynników, które powinny przyczynić się do dlaszego wzrostu branży, a tym samym do utrzymania popytu na usługi oferowane przez elektroinstalatorów nalezy zaliczyć:

– stały wzrost koniunktury w branży budowlano – montażowej notowany od 2003 r.;

– budowa obiektów sportowych, hoteli, infrastruktury drogowej pod kątem organizacji piłkarskich mistrzostw EURO 2012;

– systematyczny wzrost urządzeń korzystających z energii elektrycznej;

– zmiana profilów produkcji zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych, postęp technologiczny oraz konieczność zastępowania przestarzałej infrastruktury nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie instalacji elektrycznych;

– bardzo dynamiczny rozwój systemów telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych;

– wzrost oczekiwań uzytkowników w zakresie komfortu i bezpieczeństwa obiektów;

– konieczność dostosowania obiektów uzyteczności publicznej do nowych regulacji prawnych, obligujących właścicieli obiektów do zapewnienia odpowiednich wymogów jakościowych tych obiektów;

– wzrost cen energii elektrycznej, co powoduje stosowanie bardziej nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej.