Historia

2017

13 stycznia w nawiązaniu do komunikatu 17/2016 z dnia 09.11.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od PBU Interbud-West Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim Umowę na wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych na zadaniu pn. ”Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrocławiu”. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

25 stycznia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach:

–  Aneks do Umowy Wieloproduktowej. Umowa ta obejmuje usługi w formie gwarancji bankowych. W ramach ww. Umowy Bank stawia do dyspozycji Klienta (Elektromont S.A.) odnawialny limit kredytowy w wysokości 2 088 647,45 (dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych, czterdzieści pięć groszy), ważny do wygaśnięcia okresu zobowiązania gwarancji tj. 16.12.2021 r.

– Umowa o kredyt złotowy w rachunku bankowym na kwotę 600 000,00 zł, udzielony do 19.01.2018 r.

– Umowę o kredyt złotowy, obrotowy w formie linii odnawialnej na kwotę 1 400 000,00 zł, udzielony do 19.01.2018 r.

Zabezpieczeniem powyższych wierzytelności Banku jest:

– hipoteka umowna  na nieruchomości Spółki,

– cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości,

– cesja wierzytelności przysługujących Elektromont S.A. od podmiotów z sektora publicznego oraz przedsiębiorstw akceptowanych przez Bank,

– weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

27 stycznia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Warszawie informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie robót elektrycznych  w Hali produkcyjno-magazynowej we Wrocławiu . Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

31 stycznia w nawiązaniu do komunikatu 22/2016 z dnia 14.12.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Przedsiębiorstwa Budowlanego CALBUD Sp. z o.o. Umowę na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych przy rozbudowie Centrum Handlowego OUTLET PARK SZCZECIN Etap III. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

9 lutego Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Dr. Schneider Automotive Polska  informację o wyborze oferty Spółki na rozbudowę Hali Produkcyjnej w Radomierzu, Janowice Wielkie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

13 lutego Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport za IV kwartał 2016 roku.

21 lutego w nawiązaniu do komunikatu 14/2016 – ESPI z dnia 27.08.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce podpisaną Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych  na budowie BORGERS NEW FACTORY w Złotoryi. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonywanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

3 marca w nawiązaniu do komunikatu 21/2016 – Espi z dnia 08.12.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce   Aneks do Umowy na wykonanie robót na budowie fabryki AKS w Żarowie. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

7 kwietnia w nawiązaniu do komunikatu 14/2016 – ESPI z dnia 27.08.2016 r. oraz 6/2017 – ESPI z dnia 21.02.2017 r.  Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce Aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych  na budowie BORGERS NEW FACTORY w Złotoryi. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonywanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

7 kwietnia w nawiązaniu do komunikatu 3/2017 – ESPI z dnia 27.01.2017 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Warszawie dodatkowe Zamówienie zwiększające wartość robót elektrycznych w Hali produkcyjno-magazynowej we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

27 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Dr. Schneider Automotive Polska  Umowę na rozbudowę Hali Produkcyjnej w Radomierzu, Janowice Wielkie. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

22 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH informację o wyborze oferty Spółki na modernizację instalacji elektrycznych w TMMP w Wałbrzychu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

26 maja w nawiązaniu do komunikatu 16/2016 oraz 13/2016 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że w związku z  otrzymaniem od Radiology Therapeutic Center Poland zawiadomienia o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od  Umowy o realizację inwestycji budowlanej polegającej na budowie nowoczesnego ośrodka radioterapii w systemie generalnego wykonawstwa z Energy Investors Group S.A. jako Generalnym Wykonawcą inwestycji, emitent podjął decyzję o odstąpieniu od „Umowy o realizację inwestycji budowlanej polegającej na budowie nowoczesnego ośrodka radioterapii” z Energy Investors Group S.A. z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy. Jednocześnie „Elektromont” S.A. podpisał „Umowę o roboty budowlane w zakresie prac elektrycznych i oświetleniowych na budowie nowoczesnego ośrodka radioterapii”  z Radiology Therapeutic Center Poland jako Zamawiającym, na kontynuowanie w/w inwestycji. Strony uzgodniły termin zakończenia inwestycji na 30 listopada 2017 r. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło20% kapitałów własnych Spółki.

26 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Echo Investment S.A. informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie instalacji elektrycznych dla inwestycji pn.: „Budowa budynku usługowego z częścią biurową i wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi we Wrocławiu, ul. Szybowcowa/ Na ostatnim groszu”. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

5  czerwca w nawiązaniu do komunikatu 8/2016 – ESPI z dnia 07.07.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Galaxy – Projekt Echo – 106 Sp. z o.o. Sp. komandytowa Aneks do Umowy zmieniający wartość wykonanych robót.  Wynagrodzenie za wykonanie całości robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

13 czerwca w nawiązaniu do komunikatu 19/2016 – ESPI  z dnia 21.11.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Mirbud S.A.  z siedzibą w Skierniewicach podpisaną Umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

26  czerwca w nawiązaniu do komunikatu nr 18/2016 – ESPI, 12/2016 – ESPI oraz 8/2016 – EBI Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał zawiadomienie z  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o odstąpieniu Zamawiającego (RZGW) od umowy Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” z „Navimor-Invest” S.A. w restrukturyzacji (Wykonawca), z winy Wykonawcy. „Elektromont” S.A. jest podwykonawcą części elektrycznej na w/w budowie. W ocenie Zarządu Elektromont S.A. ze względu na zaawansowanie wykonanych prac (ok. 90% wartości umowy), odstąpienie Zamawiającego (RZGW) od umowy z Navimor-Invest S.A. w restrukturyzacji nie będzie miało istotnego wpływu na wynik finansowy Emitenta w 2017 roku.

27 czerwca w nawiązaniu do komunikatu 16/2017 – ESPI Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z West Gate II – Projekt Echo – 114 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa  reprezentowana przez komplementariusza: Projekt Echo – 114 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych dla inwestycji pn.: „Budowa budynku usługowego z częścią biurową i wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi we Wrocławiu, ul. Szybowcowa/ Na ostatnim groszu”. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.  Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy 15 stycznia 2018 r.

2016

14 grudnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Przedsiębiorstwa Budowlanego CALBUD Sp. z o.o.  informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych przy rozbudowie Centrum Handlowego OUTLET PARK SZCZECIN Etap III. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

8 grudnia w nawiązaniu do komunikatu 21/2016 – Ebi z dnia 20.06.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce  Umowę na wykonanie robót na budowie fabryki AKS w Żarowie. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

21 listopada Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Mirbud S.A.  z siedzibą w Skierniewicach Zlecenie na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Zlecenia przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

15 listopada w nawiązaniu do komunikatu nr 12/2016 – ESPI z dnia 16.08.2016 r. oraz 8/2016 – EBI z dnia 31.03.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Navimor Invest S.A. podpisany Aneks do Umowy na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. Aneks przedłuża zakończenie prac do dnia 15.04.2017 r.

9 listopada  Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od PBU Interbud-West Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych na zadaniu pn. ”Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrocławiu”. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

12 listopada Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za III kwartał 2016 r.

21 września w nawiązaniu do komunikatu 13/2016 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Energy Investors Group S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę na wykonanie robót elektrycznych na „Budowie nowoczesnego ośrodka radioterapii” w Zgorzelcu. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

6 września w nawiązaniu do komunikatu 6/2016-EBI, 55/2015-EBI oraz 60/2015-EBI Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Skanska S.A.  Aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych –  Leroy Merlin w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

2 września Zarząd Elektromont S.A. poinformował, iż dnia 2 września 2016 r. Rada Nadzorcza Elektromont S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1.10.2016 r.  Pana Mirosława Matwijowa do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Elektromont S.A. na okres trwającej wspólnej z pozostałymi Członkami Zarządu III kadencji Zarządu.

27 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie instalacji na budowie zakładów Borgers w Złotoryi.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonywanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

24 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Energy Investors Group S.A. z siedzibą w Warszawie informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych na „Budowie nowoczesnego ośrodka radioterapii” w Zgorzelcu. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

16 sierpnia w nawiązaniu do komunikatu nr 8/2016 – EBI z dnia 31.03.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Navimor Invest S.A. podpisany Aneks do Umowy na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. Aneks przedłużył zakończenie prac do dnia 27.09.2016 r.

12 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za II kwartał 2016 r.

5 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Mirbud S.A. umowę na wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych, zewnętrznych i wewnętrznych w nowej siedzibie „Liceum Ogólnokształcącego nr V z kompleksem rekreacyjno- sportowym i zagospodarowaniem terenu  ulica J. Kuronia 14 we Wrocławiu”. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

2 sierpnia w nawiązaniu do komunikatu 25/2016 – EBI z dnia 27.06.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Pre-Fabrykat Sp. z o.o. podpisaną Umowę na wykonanie robót elektrycznych w budynku produkcyjno-magazynowym na obiekcie Wepa Proffessional Piechowice S.A. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

7 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Galaxy – Projekt Echo – 106 Sp. z o.o. Sp. komandytowa Umowę na wykonanie robót polegających na wykonaniu instalacji elektrycznych i  robót dotyczących instalacji SAP i DSO. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wyniosło 3 830 000,00 PLN netto.

27 czerwca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Galaxy – Projekt Echo – 106 Sp. z o.o. Sp. komandytowa Umowę na wykonanie robót polegających na wykonaniu instalacji elektrycznych i  robót dotyczących instalacji SAP i DSO. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 3 830 000,00 PLN netto.

21 czerwca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2016 roku powołało następujących członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję: Tadeusz Mazur, Piotr Nachmann, Janina Rabiej,
Andrzej Kubasiak, Agnieszka Trela oraz Kamil Suchański – pracuje w firmie EKOBOX S.A.  od 1996 roku, w tym na stanowisku Prezesa Zarządu od roku 1998. Jest głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu spółki EKOBOX, którą wprowadził na Rynek New Connect. Wykształcenie: Magister Prawa – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Absolwent studiów MBA – GFKM i ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM. Ukończył kurs kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

20 czerwca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce   informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót na budowie fabryki AKS w Żarowie. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

9 czerwca w nawiązaniu do komunikatu 17/2016 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od STIGAL Marcin Stępień Umowę na wykonanie robót elektrycznych dla inwestycji „Budowa hali produkcyjnej z budynkiem socjalno-biurowym i kompletnym zagospodarowaniem terenu Złotniki gmina Krotoszyce” Wartość Umowy przekroczyła 20% kapitałów własnych Spółki.

25 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformowął, że otrzymał od firmy STIGAL z siedzibą w Legnicy informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych dla inwestycji „Budowa hali produkcyjnej z budynkiem socjalno-biurowym i kompletnym zagospodarowaniem terenu Złotniki gmina Krotoszyce” Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekryło 20% kapitałów własnych Spółki.

24 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Mirbud S.A. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych, zewnętrznych i wewnętrznych w nowej siedzibie „Liceum Ogólnokształcącego nr V z kompleksem rekreacyjno- sportowym i zagospodarowaniem terenu  ulica J. Kuronia 14 we Wrocławiu”. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

20 maja Zarząd Elektromont S.A. opublikował ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 21 czerwca 2016 roku.

13 maja Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za I kwartał 2016 roku.

27 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 63/2015 poinformował, że otrzymał od Budimex S.A.  Umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego i funkcjonującego szpitala w Lubinie o nowy budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” Wartość Umowy przekroczyła 20% kapitałów własnych Spółki.

14 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za rok obrotowy 2015.

31 marca w nawiązaniu do komunikatu nr 2/2013 – EBI z dnia 11.01.2013 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Navimor Invest S.A. podpisany Aneks do Umowy na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. W związku ze zmianą zakresu, wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy nie przekroczyło 2 774 915,39 zł netto.

25 marca w nawiązaniu do komunikatu 55/2015 oraz 60/2015 Zarząd Elektromont S.A. poinformował że otrzymał od Skanska S.A.  Aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych –  Leroy Merlin w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

30 marca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał informację, iż Członek Rady Nadzorczej Spółki „Elektromont” S.A.  Pani Agnieszka Boczkowska, zmieniła nazwisko i obecnie nazywa się Agnieszka Trela.

31 marca w nawiązaniu do komunikatu nr 2/2013 – EBI z dnia 11.01.2013 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Navimor Invest S.A. podpisany Aneks do Umowy na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. W związku ze zmianą zakresu, wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy nie przekroczyło 2 774 915,39 zł netto.

2015

28 grudnia Zarząd Elektromont S.A., w nawiązaniu do komunikatu 50/2015 z dnia 29.09.2015 r. poinformował,  że otrzymał od Warbud S.A. podpisaną Umowę na wykonanie robót elektrycznych w budynku biurowo-usługowym przy ulicy Piłsudskiego 101 we Wrocławiu. Wartość oferty przekroczyła 20% kapitałów własnych Spółki. Termin końcowy prac: 22.04.2016 r.

28 grudnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, iż Rada Nadzorcza, zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru Nobilis Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Witwickiego 46, w Warszawie, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A.  za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Nobilis Sp. z o.o.   jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3703.

21 grudnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Budimex S.A. informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego i funkcjonującego szpitala w Lubinie o nowy budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” . Wartość Oferty przekroczyła 20% kapitałów własnych Spółki. Przewidywane zakończenie prac nastąpi w  lipcu 2016 r.

17 grudnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował że podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, Aneks do Umowy Wieloproduktowej. W ramach ww. Umowy Bank stawia do dyspozycji Klienta (Elektromont S.A.) odnawialny limit kredytowy w wysokości 5 500 000 (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) w okresie od dnia 17.12.2015 do dnia 16.12.2016. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest:

– hipoteka umowna do kwoty 7 370 000,00 zł na nieruchomości Spółki,

– cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości,

– cesja wierzytelności przysługujących Elektromont S.A. od podmiotów z sektora publicznego oraz przedsiębiorstw akceptowanych przez Bank.

– weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu aneksach.

14 grudnia w nawiązaniu do komunikatu 55/2015 z dnia 30.11.2015 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Skanska S.A.  Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych –  Leroy Merlin w Jeleniej Górze. Wartość Umowy przekoczyła 20% kapitałów własnych Spółki.

20 listopada Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatów 17/2015 i 20/2015 ponformował, że otrzymał od „Dűrr Systems GmbH” dodatkowe Zamówienie na kompleksowe wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego w hali lakierni wraz z zasilaniem na budowie fabryki Volkswagen we Wrześni.Wartość Zamówienia przekroczyła 20% kapitałów własnych Spółki. Zakończenie prac nastąpi do dnia  18.12.2015 r.

13 listopada Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport za okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku.

30 października Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Skanska S.A.  informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie instalacji elektrycznych –  Leroy Merlin w Jeleniej Górze. Wartość Zamówienia przekraczyłą 20% kapitałów własnych Spółki.

30 października w nawiązaniu do komunikatu 43/2015 Zarząd Elektromont S.A. poinformowałże otrzymał od „Dűrr Systems GmbH”  Zamówienie na dodatkowy system oświetlenia i instalacje elektryczne w pomieszczeniach pomocniczych na budowie fabryki Volkswagen we Wrześni. Wartość Zamówienia przekraczyła 20% kapitałów własnych Spółki.  Zakończenie prac ustalono na 20.11.2015 r.

14 października Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 6/2015, 18/2015 i 39/2015 informuje, że otrzymał od Skanska S.A. Aneks do Umowy na Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego Faist ChemTec Sp. z o.o. w Złotoryi, ul. Przemysłowa. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie w/w robót zwiększyło  się do kwoty  1 483 812,80 PLN netto.

6  października Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 13/2014 poinformował, że otrzymał od „Energopol –Szczecin” S.A.  podpisany Aneks do  Umowy na wykonanie robót elektrycznych, teletechnicznych, światłowodowych oraz automatyki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa Portu jachtowego w Szczecinie” zmieniający wartość Umowy. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy wynosi  1 948 019,56 PLN  netto.

29 września Zarząd Elektromont S.A.  poinformował, że otrzymał od Warbud S.A. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych w budynku biurowo-usługowym przy ulicy Piłsudskiego 101 we Wrocławiu. Wartość oferty przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

24 września w nawiązaniu do komunikatu nr 42/2015 Zarząd Elektromont S.A. poinformował że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 10 września 2015 r. o dokonaniu rejestracji zmian w zakresie udzielenia prokury. Zgodnie z postanowieniem prokurę łączną sprawują Pani Małgorzata Zabrzańska oraz Panu Waldemar Żurawski.

21 września w nawiązaniu do komunikatu 29/2015 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Interbud-West Sp. z o.o. podpisaną Umowę na realizacje prac elektrycznych na zadaniu  inwestycyjnym  „Budowa zakładu produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz częścią socjalną i biurową na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej  Strefy Ekonomicznej (WSSE), podstrefa w Opolu przy ul. Północnej”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi   970 000,00 PLN  netto.

21 września w nawiązaniu do komunikatu 10/2015 Zarząd Elektromont S.A.poinformował, że podpisał z  BUDNER S.A. Aneks na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie „Centrum Handlowe Łopuszańska” w Warszawie. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie w/w robót wzrosło do 3 013 900,00 PLN netto. W ocenie Zarządu podpisany Aneks będzie miał istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2015 roku.

17 września w nawiązaniu do komunikatu 24/2014 i 35/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował  że otrzymał od  ERBUD S.A.  Aneks do Umowy na dokończenie inwestycji pawilonu nr  17 wraz z jego rozbudową oraz przebudowę pawilonów 15 , 16 wraz z jego rozbudową o łącznik 1A – w ramach zadania inwestycyjnego  na potrzeby realizowanego obiektu pt „Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w SPS ZOS Zdroje” Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wzrosło do 3 017 812,19 PLN  netto. Termin końcowy prac: 17.10.2015 roku.

14 września w nawiązaniu do komunikatu 41/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Strabag Sp.  z o.o. podpisany Aneks na wykonanie prac elektrycznych w zakładzie UMICORE w Nowej Rudzie. Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

8 września Zarząd Elektromont S.A. poinformuje, że otrzymał informację od „Dűrr Systems GmbH” o zaakceptowaniu oferty Spółki na dodatkowy system oświetlenia i instalacje elektryczne w pomieszczeniach pomocniczych na budowie fabryki Volkswagen we Wrześni. Wartość oferty przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.  Zakończenie prac ustalono na 20.11.2015 r.

2 września w związku z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 30.01.2015 r. dotyczącym, wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prokury łącznej Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że w dniu 2 września 2015 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania Prokury łącznej z Członkiem Zarządu udzielonej  Panu Waldemarowi Żurawskiemu w dniu 22 lipca 2014 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował również, że w dniu 2 września 2015 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania Prokury łącznej udzielonej Pani Małgorzacie Zabrzańskiej w dniu 2 lutego 2009 r. Jednocześnie dnia 2 września 2015 r. Zarząd Elektromont S.A. podjął uchwały o udzieleniu prokury łącznej Pani Małgorzacie Zabrzańskiej oraz Panu Waldemarowi Żurawskiemu. Udzielona prokura łączna obejmuje umocowanie do podejmowania, przy łącznym współdziałaniu obu prokurentów, bądź prokurenta łącznego z członkiem zarządu, czynności wchodzących w zakres prokury, tj. czynności  sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

21 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 29/2015 poinformował, że otrzymał od Interbud-West Sp. z o.o. podpisaną Umowę na realizację prac elektrycznych na zadaniu inwestycyjnym Budowa centrum badawczo – rozwojowego (budynek R&D) ifm ecolink w Opolu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosiosło   1 050 000,00 PLN  netto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: 30.11.2015 r.

18 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 34/2015 z dnia 03.07.2015 r.  poinformował, że nie doszło do podpisania Umowy z TULCON S.A.  na wykonanie robót elektrycznych w ramach zadania 2015-057-aneks nr 126-AN. W ocenie Zarządu proponowane przez TULCON S.A. zapisy w Umowie nie byływystarczająco korzystne dla Spółki  i nie gwarantowałyby odpowiedniego poziomu zysku dla Elektromont S.A.

18 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 6/2015 i 18/2015 poinformował, że otrzymał od Skanska S.A. Aneks do Umowy na Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego Faist ChemTec Sp. z o.o. w Złotoryi, ul. Przemysłowa. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie w/w robót zwiększyło się do kwoty  1 476 166,84 PLN netto.

13 sierpnia Zarząd Elektromont S.A.  przekazał raport za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku.

23 lipca Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatów 3/2014, 14/2014, 54/2014, 4/2015, 14/2015 oraz 23/2015 poinformował, że otrzymał od  „Galeria Sudecka – Projekt Echo – 43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna, kolejny  podpisany Aneks do  Umowy na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną  i teletechniczną wewnętrzną i zewnętrzną  w Centrum Handlowym  „Galeria Sudecka” w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty   8 909 919,00 PLN  netto.

23 czerwca Zarząd Elektromont S.A.poinformował, że Rada Nadzorcza Elektromont S.A.  podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję dla całego Zarządu.

W skład Zarządu powołani zostali:

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu

23 czerwca Zarząd spółki Elektromont S.A. poinformował, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego w roku 2014. 

19 czerwca Zarząd Elektromont S.A.  poinformował, że otrzymał od Interbud-West Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na realizacje prac elektrycznych na zadaniach inwestycyjnych:

  1. Budowa centrum badawczo – rozwojowego (budynek R&D) ifm ecolink w Opolu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi   855 700,00 PLN  netto.
  2. Budowa zakładu produkcyjnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz częścią socjalną i biurową na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej  Strefy Ekonomicznej (WSSE), podstrefa w Opolu przy ul. Północnej. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi   924 300,00 PLN  netto.

28 maja Zarząd poinformował, że podpisał z  Przedsiębiorstwem Budowlanym AMBIT Sp. z o.o.  Umowę na kompleksowe wykonanie sieci i instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku produkcyjno – magazynowym  oraz biurowo – socjalnym w Legnicy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi   944 000,00 PLN  netto.

15 maja Zarząd opublikował raport za I kwartał

12 maja Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatów 3/2014, 14/2014, 54/2014, 4/2015 oraz 14/2015 poinformował że otrzymał od  „Galeria Sudecka – Projekt Echo – 43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna, kolejny  podpisany Aneks do  Umowy na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną  i teletechniczną wewnętrzną i zewnętrzną  w Centrum Handlowym  „Galeria Sudecka” w Jeleniej Górze.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zwiększyło się do kwoty   8 672 407,00 PLN  netto.

11 maja w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku Zarząd Elektromont S.A.  poinformował, że w dniu 11 maja 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za 2014 rok.

29 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 17/2015 z dnia 17.04.2015 r. poinformował, że otrzymał od „Dűrr Systems GmbH” Zamówienie na kompleksowe wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego w hali lakierni wraz z zasilaniem na budowie fabryki Volkswagen we Wrześni.

23 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że  podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Zarząd zarekomenduje, za pośrednictwem Rady Nadzorczej, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy w kwocie 195 000,00 zł, tj. 0,03 zł na 1 akcję.

23 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 6/2015 z dnia 30.01.2015 r.  poinformował, że otrzymał od Skanska S.A. Umowę na Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego Faist ChemTec Sp. z o.o. w Złotoryi, ul. Przemysłowa. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie w/w robót wynosi 1 447 000,00 PLN netto.

17 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał informację od „Dűrr Systems GmbH” o wyborze oferty Spółki na kompleksowe wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego w hali lakierni wraz z zasilaniem na budowie fabryki Volkswagen we Wrześni. Wartość oferty przekraczayła 20% kapitałów własnych Spółki. .

17 kwietnia Zarząd opublikował raport za 2014 rok.

31 marca Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatów 3/2014, 14/2014, 54/2014 oraz 4/2015 poinformował, że otrzymał od  „Galeria Sudecka – Projekt Echo – 43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna, kolejny  podpisany Aneks do  Umowy na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną  i teletechniczną wewnętrzną i zewnętrzną  w Centrum Handlowym  „Galeria Sudecka” w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty   8 380 061,00 PLN  netto.

24 marca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Warbud S.A. Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i zabezpieczenia mienia w ramach realizacji inwestycji pn. „Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę” Wynagrodzenie za wykonanie zadania  przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

4 marca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 25 lutego 2015 r. o dokonaniu rejestracji zmiany adresu Oddziału Śląsk Spółki Elektromont S.A. Nowy adres Oddziału Śląsk: ul. Targowa 5,  41-503 Chorzów.

3 marca Zarząd Elektromont S.A. poinformował że otrzymał od BUDNER S.A. zamówienie na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie „Centrum Handlowe Łopuszańska” w Warszawie. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie w/w robót wynosi 2 930 000,00 PLN netto.

13 luty Zarząd przekazał raport kwartalny za okres od 1 października do 31 geudnia 2014 roku.

5 luty Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Warbud S.A. informację o zaakceptowaniu oferty Spółki na wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i zabezpieczenia mienia w ramach realizacji inwestycji pn. „Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę”. Wynagrodzenie za wykonanie zadania  przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

30 stycznia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Skanska S.A. zawiadomienie o wyborze oferty Spółki na Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego Faist ChemTec Sp. z o.o. w Złotoryi, ul. Przemysłowa.Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie w/w robót wynosi 1 447 000,00 PLN netto.

29 styzcnia W nawiązaniu do komunikatów nr 30/2014, 39/2014 orz 51/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od TAKENAKA EUROPE GmbH, podpisane Polecenie Zmian Umowy dotyczącej wykonania robót elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy”. W wyniku zmian zwiększona zostanie cena kontraktowa. Nowa cena kontraktowa włączając Polecenie Zmian wynosić będzie 2 845 600,00 PLN netto.

28 stycznia Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatów 3/2014, 14/2014 oraz 54/2014 poinformował, że otrzymał od  „Galeria Sudecka – Projekt Echo – 43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna  kolejny, podpisany Aneks do  Umowy na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną  i teletechniczną wewnętrzną i zewnętrzną  w Centrum Handlowym  „Galeria Sudecka” w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty   7 511 573,00 PLN  netto.

16 stycznia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Umicore Autocad Poland Sp. z o.o. podpisaną Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych w zakladzie produkcyjnym w Nowej Rudzie z uwzględnieniem konieczności obsługi dwóch linii produkcyjnych z założeniem możliwości dalszej ich rozbudowy.Uzgodniona cena ryczałtowa wynosi 1 268 954,11  PLN netto.

2014

19 grudnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował iż Rada Nadzorcza, zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 19 grudnia 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru MS AUDYTOR Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Witwickiego 46, w Warszawie, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A.  za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.MS AUDYTOR Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3703.

19 grudnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że w dniu 19.12.2014 r. podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, Aneks do Umowy Wieloproduktowej.W ramach ww. Umowy Bank stawia do dyspozycji Klienta (Elektromont S.A.) odnawialny limit kredytowy w wysokości 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) w okresie od dnia 18.12.2014 do dnia 17.12.2015.Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest:- hipoteka umowna do kwoty 6 030 000,00 zł na nieruchomości Spółki,- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości,- cesja wierzytelności przysługujących Elektromont S.A. od podmiotów z sektora publicznego oraz przedsiębiorstw akceptowanych przez Bank.Wartość Aneksu przekracza 20% kapitałów netto Spółki.

5 grudnia Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 37/2014 oraz 56/2014 poinformował, że otrzymał od PORR (Polska) S.A. Aneksy na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych w hali magazynowej firmy CCC w Polkowicach zmieniające wartość Umowy. W wyniku zmiany zakresu, wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy wynosi 2 597 075,05  PLN netto.

14 listopada Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za III kwartał 2014 roku.

13 listopada Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Elektrobudowa S.A.  podpisaną Umowę na kompleksowe wykonanie prac elektroinstalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych realizowanych w ramach Inwestycji pn.  „Budowa  nowego  bloku  ciepłowniczego  z  kotłem  fluidalnym,  turbiną  ciepłowniczokondensacyjną  około  50÷60  MWe  wraz  z gospodarkami  towarzyszącymi  w  TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy”. Uzgodniona cena ryczałtowa wynosi 1 467 452,85  PLN netto.

12 listopada Zarząd Elektromont S.A. poinformowałże otrzymał od Trasko-Inwest Sp. z o.o. Zlecenie na wykonanie zewnętrznych sieci i instalacji wewnętrznych elektrycznych w Hali magazynowej „BADER” w Bolesławcu. Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót wynosi 1 000 720,00 PLN netto.Termin zakończenia 30.03.2015 r. Pozostałe warunki Zlecenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu zleceniach.

12 listopada w nawiązaniu do Komunikatów nr 25/2013, 21/2013, 4/2014 oraz 52/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  JAKON Sp. z o.o.  Aneks do  Umowy na realizację robót elektrycznych i teletechnicznych w Centrum Dystrybucyjnym. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 6 739 945,00 PLN netto.

12 listopada Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 37/2014 poinformował, że otrzymał od PORR (Polska) S.A. Aneks na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych w hali magazynowej firmy CCC w Polkowicach zmieniający wartość Umowy. W wyniku zmiany zakresu, wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy wynosi 1 856 672,05  PLN netto.

7 listopada Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu nr 42/2014 poinformował, że z powodu złożenia przez CTE Carbotech Engineering S.A. wniosku o upadłość odstępuje z dniem 07.11.2014 r. od Umowy w części, która pozostała do wykonania.

23 października Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatów 3/2014 oraz 14/2014 poinformował, że otrzymał od  „Galeria Sudecka – Projekt Echo – 43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna  kolejny, podpisany Aneks do  Umowy na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną  i teletechniczną wewnętrzną i zewnętrzną  w Centrum Handlowym  „Galeria Sudecka” w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty   7 308 223,00 PLN  netto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: 31 stycznia 2015 r.

26 września w nawiązaniu do Komunikatów nr 25/2013, 21/2013 oraz 4/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  JAKON Sp. z o.o.  aneks do  Umowy na realizację robót elektrycznych i teletechnicznych w Centrum Dystrybucyjnym. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 6 725 445,00 PLN netto.

26 września w nawiązaniu do komunikatów nr 30/2014 oraz 39/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od TAKENAKA EUROPE GmbH, podpisaną Umowę dotyczącą wykonania robót elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy”. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach. Uzgodniona cena ryczałtowa wynosi 2 553 500,00 PLN netto.

18 września w nawiązaniu do komunikatów nr 17/2014 oraz 19/2014  Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Sokołów S.A.  Oddział Produkcji w Robakowie Aneks do Umowy na wykonanie modernizacji zasilania SN. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększyło się do kwoty  1 780 000,00 PLN  netto.

4 września w nawiązaniu do komunikatu 41/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Strabag Sp. z o.o. Umowę na wykonanie prac elektrycznych w zakładzie UMICORE w Nowej Rudzie. Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

14 sierpnia Zarząd opublikował raport za II kwartał 2014 roku.

14 sierpnia w nawiązaniu do komunikatu 6/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Budner S.A.  Aneksy na wykonanie dodatkowych  robót elektrycznych w Bricoman Jaworzno ul. Grunwaldzka. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy  zwiększa się do kwoty 2 269 880,00 PLN netto.

14 sierpnia w nawiązaniu do Komunikatów nr 43/2013, 53/2013 oraz 25/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Skanska S.A. kolejny podpisany aneks na wykonanie robót dodatkowych dotyczących instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym.  Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

14 sierpnia W nawiązaniu do komunikatów nr 57/2013,  9/2014, 18/2014, 28/2014  oraz 36/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Strabag Sp. z o.o.  aneksy do Umowy na wykonanie prac dodatkowych w budynku socjalno-biurowym na terenie VWMP w Polkowicach. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększyło się do kwoty 6 890 520,43 PLN netto.

8 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A. Umowę na wykonanie kompletnych robót elektrycznych i AKPiA na oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi  1 120 000,00 PLN  netto.

25 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Strabag Sp.  z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej na wykonanie prac elektrycznych w zakładzie UMICORE w Nowej Rudzie. Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

22 lipca Zarząd Elektromont S.A.po informował, że w dniu 22 lipca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia Prokury Spółki Elektromont S.A w osobie Pana Waldemara Żurawskiego. Udzielona prokura ma charakter łączny z Członkiem Zarządu Emitenta.

14 lipca w nawiązaniu do komunikatu nr 30/2014 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od TAKENAKA EUROPE GmbH, list intencyjny dotyczący wykonania robót elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy”. Uzgodniona cena ryczałtowa wynosi 2 553 500,00 PLN netto. Termin zakończenia prac – 31.10.2014

10 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od PORR (Polska) S.A. Umowę na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych w hali magazynowej firmy CCC w Polkowicach.

Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

9 lipca w nawiązaniu do komunikatów nr 57/2013,  9/2014 oraz 18/2014  oraz 28/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Strabag Sp. z o.o.  aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych 0.4 kV i SSP w budynku socjalno-biurowym na terenie VWMP w Polkowicach. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 6 006 520,43 PLN netto.

25 czerwca w nawiązaniu do komunikatu 24/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  ERBUD S.A.  Aneks do Umowy na dokończenie inwestycji pawilonu nr  17 wraz z jego rozbudową oraz przebudowę pawilonów 15 , 16 wraz z jego rozbudową o łącznik 1A – w ramach zadania inwestycyjnego  na potrzeby realizowanego obiektu pt „Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w SPS ZOS Zdroje”

24 czerwca Zarząd spółki Elektromont S.A. poinformował, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego w roku 2013.

24 czerwca Zarząd Elektromont S.A. przekazał treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromont S.A.  w dniu 24 czerwca 2014 r.

24 czerwca Zarząd Elektromont S.A. przekazał listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Elektromont S.A. w dniu 24 czerwca 2014 r.

18 czerwca w nawiązaniu do Komunikatu nr 34/2013, 11/2014 oraz 26/2014, Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  A4 Business Park – „Iris Capital”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo – Akcyjna (dawniej A4 Business Park „Grupa Echo” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością – Spółka Komandytowo – Akcyjna)   aneks do  Umowy na wykonanie robót elektrycznych w kompleksie biurowym w Katowicach. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 5 121 140,00  PLN netto.

16 czerwca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od TAKENAKA EUROPE GmbH zawiadomienie o wyborze oferty Spółki na  realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy”. Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

10 czerwca  w nawiązaniu do komunikatów nr 57/2013,  9/2014 oraz 18/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Strabag Sp. z o.o.  informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie instalacji elektrycznych 0.4 kV i SSP w budynku socjalno-biurowym na terenie VWMP w Polkowicach. O podpisaniu Aneksu Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

26 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od PORR (Polska) S.A. zawiadomienie o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych w hali magazynowej firmy CCC w Polkowicach. Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

23 maja w nawiązaniu do Komunikatu nr 34/2013 oraz 11/2014, Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  A4 Business Park – „Iris Capital”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo – Akcyjna (dawniej A4 Business Park „Grupa Echo” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością – Spółka Komandytowo – Akcyjna)   aneks do  Umowy na wykonanie robót elektrycznych w kompleksie biurowym w Katowicach.

19 maja w nawiązaniu do Komunikatu nr 43/2013 oraz 53/2013, Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Skanska S.A.  podpisany aneks  na wykonanie dodatkowych instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym.  Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

16 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  ERBUD S.A.  Umowę na dokończenie inwestycji pawilonu nr  17 wraz z jego rozbudową o łącznik 1 A – w ramach zadania inwestycyjnego na potrzeby realizowanego projektu pt „Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w SPS ZOS Zdroje”

15 maja Zarząd opublikował raport za I kwartał 2014 roku.

12 maja w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku Zarząd Elektromont S.A.  poinformował, że w dniu 12 maja 2014 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za 2013 rok.

12 maja Zarząd Elektromont S.A. opublikował ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 24 czerwca 2014 r.

5 maja w nawiązaniu do komunikatu  nr 17/2014 z dnia 15.04.2014 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Sokołów S.A.  Oddział Produkcji w Robakowie Umowę na wykonanie modernizacji zasilania SN. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi  1 660 000,00 PLN  netto. Termin realizacji wykonania Umowy: do 30 września 2014 r.

24 kwietnia w nawiązaniu do Komunikatu nr 57/2013 oraz 9/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Strabag Sp. z o.o.  aneks do  Umowy w zakresie dostawy i montażu instalacji elektrycznych dla Inwestycji „Budowa hali produkcyjnej nr 4 na terenie VWMP w Polkowicach” Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 5 668 279,85 PLN netto.

15 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Sokołów S.A.  Oddział Produkcji w Robakowie zamówienie na wykonanie modernizacji zasilania SN. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Zamówienia wynosi  1 660 000,00 PLN  netto.

15 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport roczny za rok obrotowy 2013.

10 kwietnia Zarząd Elektromont S.A.poinformował, że otrzymał od  „Galeria Sudecka – Projekt Echo – 43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna  podpisany Aneks do  Umowy na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną  i teletechniczną wewnętrzną i zewnętrzną  w Centrum Handlowym  „Galeria Sudecka” w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostaje powiększone do kwoty   7 105 000,00 PLN  netto.

31 marca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał  od  „Energopol –Szczecin” S.A.  Umowę na wykonanie robót elektrycznych, teletechnicznych, światłowodowych oraz automatyki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa Portu jachtowego w Szczecinie”.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi   1 960 000,00 PLN  netto.

21 luty Zarząd poinformował, że otrzymał od A4 Business Park – „Grupa Echo” Sp. z o.o. – Spółka Komandytowo – Akcyjna  aneks do  Umowy na wykonanie robót elektrycznych w kompleksie biurowym w Katowicach. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 4 912 101,00  PLN netto.

20 luty Zarząd poinformował, że w związku z dobrymi wynikami Spółki za 2013 rok podjął w dniu 20.02.2014 r. Uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za 2013 r. Proponowana kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy to 260 000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych)  tj. 0,04 zł PLN na jedną akcję. Zarząd Spółki zaproponuje aby dniem dywidendy był dzień podjęcia Uchwały w tej sprawie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a termin wypłaty dywidendy przypadał nie później niż 30 dni od daty podjęcia Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

20 luty Zarząd poinformował, że otrzymał od Strabag Sp. z o.o. aneks do Umowy w zakresie dostawy i montażu instalacji elektrycznych dla Inwestycji ‚Budowa hali produkcyjnej nr 4 na terenie VWMP w Polkowicach”.

14 luty Zarząd opublikował raport za IV kwartał 2013 roku.

12 luty Zarząd Elektromont S.A. poinformował,  że otrzymał od Budner S.A.  zamówienie na wykonanie robót elektrycznych w Bricoman Jaworzno ul. Grunwaldzka (0342) Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Zamówienia  wynosi 2 195 000,00 PLN netto.  Termin zakończenia prac 15.04.2014 r.

7 luty w nawiązaniu do Komunikatu nr 45/2012 , Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od CALBUD Sp. z o.o. aneks do Umowy na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych wraz z bieżącą obsługa zaplecza budowy z „Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki” na terenie SPSK – 2 w Szczecinie.
Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 1 501 600,00 PLN netto.

29 stycznia w nawiązaniu do Komunikatu nr 25/2013 oraz 21/2013, Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od JAKON Sp. z o.o. aneks do Umowy na realizację robót elektrycznych i teletechnicznych w Centrum Dystrybucyjnym. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 6 578 416,00 PLN netto. Termin zakończenia robót 11.04.2014 r.

21 stycznia Zarząd Elektromont S.A.poinformował, że podpisał z „Galeria Sudecka – Projekt Echo – 43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna Umowę na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną i teletechniczną wewnętrzna i zewnętrzną w Centrum Handlowym „Galeria Sudecka” w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 6 505 000,00 pln netto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy 15 października 2014 roku.

2013

23  grudnia w nawiązaniu do Komunikatu nr 50/2013, Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Strabag Sp.  z o.o.  podpisaną umowę w zakresie dostawy i montażu instalacji elektrycznych dla Inwestycji „Budowa hali produkcyjnej nr 4 na terenie VWMP w Polkowicach”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 5.390.000,00 netto. Termin zakończenia robót 30.04.2014 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

20 grudnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że w dniu 20.12.2013 r. podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, Aneks do Umowy Wieloproduktowej. W ramach ww. Umowy Bank stawia do dyspozycji Klienta (Elektromont S.A.) limit kredytowy w wysokości 3 300 000 (trzy miliony trzysta tysięcy złotych) w okresie od dnia 23.12.2013 do dnia 22.12.2014. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest: hipoteka umowna do kwoty 4 950 000 na nieruchomości Spółki, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, cesja wierzytelności przysługujących Elektromont S.A. od podmiotów z sektora publicznego oraz przedsiębiorstw akceptowanych przez Bank. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach. Wartość Umowy przekracza 20% kapitałów netto Spółki.

16 grudnia Zarząd poinformował iż Rada Nadzorcza, zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 16 grudnia 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru MS AUDYTOR Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Witwickiego 46, w Warszawie, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A.  za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. MS AUDYTOR Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3703.

25  listopada Zarząd poinformował, że podpisał z Skanska S.A. aneks na wykonanie dodatkowych instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

14 listopada Zarząd opublikował raport za III kwartał 2013 roku

7 listopada Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z Strabag Sp. z o.o. list intencyjny w zakresie dostawy  i montażu instalacji elektrycznych dla Inwestycji „Budowa hali produkcyjnej nr 4 na terenie VWMP w Polkowicach” Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zadania wynosi 5.390.000,00 netto.

23 października Zarząd Elektromont S.A. z ogromnym żalem zawiadomiła o  tragicznej śmierci Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Jarosława Mazura. Pomimo tej bolesnej straty działalność Spółki jest kontynuowana w sposób niezakłócony. Osobami zarządzającymi i reprezentującymi Spółkę są Marek Błażków, Prezes Zarządu oraz Jerzy Rymarowicz, Wiceprezes Zarządu. Są oni uprawnieni do reprezentowania Spółki oraz prowadzenia wszystkich spraw związanych z jej działalnością.

22 października Zarząd Elektromont S.A.poinformował, że podpisał z  Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. Aneks na wykonanie prac będących uzupełnieniem robót elektrycznych w wyniku zmian w projekcie wykonawczym. W związku z tym, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wzrośnie do 2 277 000,00 netto.

8 października Elektromont S.A.poinformował, że otrzymał od  Skanska S.A.  aneks do  Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym, zwiększający wartość podpisanej Umowy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

19 września Zarząd Elektromont S.A. poinformował,  że podpisał z  Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. Umowę na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną, oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, instalacją odgromową oraz przeniesieniem trafostacji. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 2.195.000,00 netto.

12 sierpnia W nawiązaniu do Komunikatu nr 31/2013, Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Skanska S.A.  podpisaną umowę na wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Termin zakończenia robót 31.01.2014 r.

9 sierpnia Zarząd opublikował raport za II kwartał 2013 roku.

2 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Energopol Szczecin S.A.   podpisaną umowę na wykonanie robót elektrycznych i aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki (wraz z wykonaniem projektu wykonawczego) na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego i Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich” Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 2 404 500,00 netto. Rozpoczęcie robót 09.09.2013 r., zakończenie 08.09.2014 r.

29 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od STRABAG Sp. z o.o. podpisany aneks do Umowy Podwykonawczej Nr 102/5650/2013,  o której Emitent informował w raporcie EBI 11/2013 z  dnia 08.03.2013. Za zgodą obu stron zwiększył się zakres robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach przedmiotu Umowy. W związku z tym wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy wzrosło do 4 919 122,42 PLN netto.

18 lipca Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał, informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wymianę rozdzielni średniego i niskiego napięcia w Rejonie Zakładu Wzbogacania Rud (ZWR) Polkowice jako najkorzystniejszej. Wartość oferty przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

16 lipca Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  A4 Business Park – „Grupa Echo”  podpisaną umowę na wykonanie robót elektrycznych w kompleksie biurowym w Katowicach. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 3 659 063,00 netto.

4 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym jako najkorzystniejszej. Wartość oferty przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

25 czerwca  Zarząd Elektromont S.A. pioinformował, że otrzymał od  Dr. Schneider Automotive Polska sp. z o.o zlecenie na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną, oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, instalacją odgromową oraz przeniesieniem trafostacji. Uzgodniona cena za wykonanie robót w powyższym zakresie wynosi 2.195.000,00 netto. Wysokość skonta w przypadku zapłaty do 30 dni wynosi 2%.

20 czerwca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2013 roku powołało następujących członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję: Tadeusz Mazur, Piotr Nachmann, Janina Rabiej, Andrzej Kubasiak, Agnieszka Boczkowska.

20 czerwcaZarząd przekazał wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r. oraz treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONT  S.A. w dniu 20 czerwca 2013 r.

20 maja Zarząd w nawiązaniu do komunikatu nr 21/2013 – EBI z dnia 10 maja 2013 r. poinformował, że otrzymał z JAKON Sp. z o.o. ul. Sowia 4 Tarnowo Podgórne informację dot. zaakceptowania przez Inwestora prac będących przedmiotem Umowy i Elektromont S.A. jako Wykonawcę w/w Umowy. W związku z tym został spełniony warunek i Umowa warunkowa wchodzi w życie i wiąże Strony.

14 maja Zarząd opublikował ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

14 maja  Zarząd opublikował raport za I kwartał 2013 roku.

10 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z JAKON Sp. z o.o. ul. Sowia 4 Tarnowo Podgórne umowę na realizację robót elektrycznych i teletechnicznych w Centrum Dystrybucyjnym. Niniejsza Umowa wchodzi w życie i wiąże Strony jedynie pod warunkiem pisemnego zaakceptowania Wykonawcy oraz przedmiotu niniejszej Umowy przez Inwestora. Nie wejście w życie niniejszej Umowy  z powodu braku akceptacji Inwestora, nie powoduje dla żadnej ze Stron prawa do domagania się na jej podstawie jakichkolwiek roszczeń od drugiej Strony. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 6 400 000 zł netto. Dnia 20 maja Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu poinformował, że otrzymał z JAKON Sp. z o.o. ul. Sowia 4 Tarnowo Podgórne informację dot. zaakceptowania przez Inwestora prac będących przedmiotem Umowy i Elektromont S.A. jako Wykonawcę w/w Umowy. W związku z tym został spełniony warunek i Umowa warunkowa wchodzi w życie i wiąże Strony.

23 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował że otrzymał od Skanska S.A. podpisany aneks do Umowy Podwykonawczej Nr 0044/B11303/2696/12,  o której Emitent informował w raporcie EBI 24/2012 z  dnia 27.06.2012.Za zgodą obu stron zwiększą się zakres robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach przedmiotu Umowy. W związku z tym wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy  wzrosło do 7 511 809,65 PLN netto.

15 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za rok 2012.

15 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. W nawiązaniu do raportu EBI nr 16/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.  poinformował,  że otrzymał od Interbud – West Sp. z o.o., w ramach umowy nr 10/051/IBW/2013, dodatkowe zlecenie na wykonanie montażu koryt kablowych technologicznych w hali produkcyjno-magazynowej na budowie zakładu produkcyjnego Klaus Borne fabryka Drzwi Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zlecenia  wynosi 199 000,00 PLN netto.  

11 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Interbud-West Sp. z o.o.  umowę na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa zakładu produkcji drzwi Klaus Borne Sp. z o.o.” Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 2 931 000 zł netto.

5 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Skanska S.A. podpisany aneks do Umowy Podwykonawczej Nr 0044/B11303/2696/12,  o której Emitent informował w raporcie EBI 24/2012 z  dnia 27.06.2012. Za zgodą obu stron zwiększą się zakres robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach przedmiotu Umowy. W związku z tym wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy  wzrosło do 7 460 409,65 PLN netto.

15 marca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Trasko – Inwest Sp. z o.o. zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych  w związku z II etapem budowy zakładu  SANDEN w Polkowicach. Uzgodniona cena za wykonanie robót w powyższym zakresie wynosi 2.285.000,00 netto.

15 marca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Sokołów S.A. umowę na wykonanie budowy linii SN z głównej stacji SN do rozdzielnicy SN w budynku maszynowni oraz dostawę i montaż stacji kontenerowej transformatorowej kVA wraz z rozdzielnicami. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 523 000 zł netto.

8 marca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Strabag S.A. podpisaną umowę na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych / zewnętrznych w Zakładzie Produkcji Hamulców w Mirkowie. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 4 680 000 zł netto.

1 marca Zarząd Elektromont S.A.otrzymał od WROBIS S.A informację następującej treści: „Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 WROBIS S.A. działając jako Zamawiający  w ramach Umowy nr 1/bud./146/2010 z dn. 13.09.2010 r., oraz Umowy – zlecenia Nr MU/Z/32/bud. 146/2012 z dnia 09.11.2012 r., na wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych na budynku M i L oraz sieci zewnętrznych na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4” oświadcza, że na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 2 Umowy 1/bud./146/2010 z dn. 13.09.2010 r. oraz na podstawie pkt. 14 pkt. 2  Umowy – zlecenia Nr MU/Z/32/bud. 146/2012 z dnia 09.11.2012 odstępuje w dniu dzisiejszym od w/w Umów.          W dniu 27.02.2013 r. Inwestor – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Nr DZ/223/113/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. zawartej pomiędzy Inwestorem a Zamawiającym (WPBP Nr 2 WROBIS S.A.), co stanowi istotną zmianę okoliczności powodującą, że wykonanie umowy nr 1/bud./146/2010 z dn. 13.09.2010 r. i umowy – zlecenia  Nr MU/Z/32/bud. 146/2012 z dnia 09.11.2012 r. stało się bezprzedmiotowym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia w/w Umów, co oznacza także wstrzymanie przez Inwestora finansowania powyższego zdania inwestycyjnego.”

18 luty Zarząd Elektromont S.A.poinformował, że otrzymał od STRABAG Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie Foundation Brakes Poland Sp. z o.o jako najkorzystniejszej. Wartość oferty wynosi 4 680 000,00 zł netto.

14 luty Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za IV kwartał 2012 roku.

14 luty Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od STRABAG Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie Foundation Brakes Poland Sp. z o.o jako najkorzystniejszej.Wartość oferty wynosi 4 680 000,00 zł netto.

25 stycznia  Zarząd poinformował, że otrzymał od PASCAL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością podpisana umowę na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia  „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. Spółka Pascal (Podwykonawca) zobowiązuje się do wykonania, w ramach Zadania Inwestycyjnego, dostawy i montażu hydrauliki siłowej oraz zapewnienia ciągłości ruchu na śluzie przez okres budowy Zadania. Zakres obejmuje w swoim zakresie: dostawę, montaż, uruchomienie, próby, szkolenie obsługi, przeglądy okresowe, oraz wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego i pełnego funkcjonowania hydrauliki siłowej w części technologicznej . Strony ustalają, że wynagrodzenie Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy 1 056 000,00 zł netto.

24 stycznia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego „Interbud – West” Sp. z o.o. zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych na budowie hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalnym dla firmy Klaus Borne w Gorzowie Wielkopolskim. W zakres zlecenia wchodzi: wykonanie projektu wykonawczego instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych z wyłączeniem instalacji SAP, wykonanie zasilania i instalacji w budynkach magazynu chemicznego, wartowni i pompowni p-poż. Uzgodniona cena ryczałtowa za wykonanie robót w powyższym zakresie wynosi 2.931.000,00 netto.

11 stycznia Zarząd poinformował, że otrzymał od Navimor Invest S.A. podpisaną umowę na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. Zakres umowy obejmuje wykonanie robót elektrycznych, teletechnicznych oraz dostawę i montaż: aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki, hydrauliki siłowej oraz budowę tymczasowego przyłącza energii elektrycznej dla placu budowy oraz zapewnienia ciągłości ruchu na śluzie przez okres budowy Zadania.  Montaż obejmuje w swoim zakresie: montaż, uruchomienie, próby, szkolenie obsługi, coroczne przeglądy gwarancyjne oraz wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego i pełnego funkcjonowania hydrauliki siłowej w części technologicznej wraz z systemem sterowania i urządzeniem samej sterowni głównej śluzy. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy 5.060.032.00 zł netto.

2012

14 grudnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Przedsiębiorstwa Budowlanego CALBUD Sp. z o.o. podpisaną umowę na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych wraz  z bieżącą obsługą zaplecza budowy  w „Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki” na terenie SPSK – 2 w Szczecinie. Za wykonanie przedmiotu budowy obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 1 480 000,00.

11 grudnia Zarząd poinformował, że otrzymał od Skanska S.A. podpisany aneks do Umowy Podwykonawczej Nr 0044/B11303/2696/12,  o której Emitent informował w raporcie EBI 24/2012 z  dnia 26.07.2012. Za zgodą obu stron zwiększą się zakres robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach przedmiotu Umowy. W związku z tym wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy  wzrosło do 7 203 622,23 PLN netto.

5 grudnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od WROBIS S.A informację następującej treści: „Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 WROBIS S.A. działając jako Zamawiający  w ramach Umowy nr 3/bud/175/2011 z dn. 09.01.2012 r., na wykonanie  instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z wyposażeniem na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa i wyposażenie hali widowiskowej – sportowej w Karlinie” oświadcza, że na podstawie §12 ust. 1 pkt. 2 Umowy nr 3/bud/175/2011 z dn. 09.01.2012 r. odstępuje od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W dniu 30 listopada 2012 r. Wykonawca (WPBP nr 2 WROBIS S.A.) złożył oświadczenie o odstąpieniu ze skutkiem ex nunc od Umowy nr 60/2011 z dnia 19 września 2011 r. oraz umowy GP 59/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. zawartych pomiędzy Inwestorem (Gminą Karlino) a Wykonawcą z przyczyn, za które Inwestor ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym między innymi z powodu wstrzymania finansowania inwestycji przez Inwestora”.

27 listopada Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 27 listopada 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru MS AUDYTOR Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul.  Serockiej 10, w Warszawie, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A.  za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

14 listopada Zarząd opublikował raport za III kwartał 2012 roku.

13 listopada Zarząd poinformował, że otrzymał od Navimor Invest S.A. informację o wyborze oferty na wykonanie robót związanych z dostawą, montażem elementów automatyki, sterowania, systemów elektrycznych  i teletechnicznych dla inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia – Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej jako najkorzystniejszej.

8 listopada Zarząd poinformował, że otrzymał od P.B. Calbud Sp. z o.o. zlecenie na kompleksowe wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych wraz z bieżącą obsługą zaplecza budowy w „Miedzywydziałowym Centrum Dydaktyki” na terenie SPSK-2 w Szczecinie.

15 października Zarząd Elektromont S.A.  poinformował, że otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku Białej podpisaną umowę, na podstawie której DM BDM S.A. będzie pełnił funkcję animatora dla papierów wartościowych na rynku New Connect. DM BDM S.A. zobowiązał się do wspierania oraz podtrzymywania płynności obrotu papierami wartościowymi Emitenta na rynku NewConnect.

27 września Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Skanska S.A. list intencyjny na wykonanie robót elektrycznych obejmujących dodatkowy zakres robót do Umowy, o podpisaniu której Emitent informował w raporcie EBI 24/2012 z dnia 26.07.2012 r. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 763 010,78 zł. Pozostałe warunku umowy pozostają bez zmian.

18 września Zarząd poinformował, że otrzymał od Budinwest Sp. z o.o. podpisaną umowę na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w multifunkcyjnej hali w Środzie Śląskiej. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto  898 000,00  zł netto.

14 września Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Budinwest Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A.  na wykonanie robót elektrycznych w obiekcie FIM w Środzie Śląskiej jako najkorzystniejszej. Szacunkowa wartość oferty wynosi ok 900 000,00 zł netto.

20 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od ERBUD S.A. podpisaną umowę na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych związanych z „Rozbudową Szpitala Klinicznego nr 1 – Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 – roboty budowlane – V etap”. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 3 823 000,00 zł netto.

17 sierpnia Zarząd Elektromont  S. A. poinformował, że w dniu 17 sierpnia 2012 r. otrzymał z Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  postanowienie o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym – w Rejestrze Przedsiębiorców nowego oddziału Spółki Elektromont S.A. – Oddziału Śląsk w Chorzowie.

10 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku.

27 czerwca Zarząd Elektromont S.A. poinformuje, że otrzymał od Skanska S.A. podpisaną umowę na wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu robót elektrycznych i teletechnicznych. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 5 080 000,00 zł .

26 czerwca Rada Nadzorcza Elektromont S.A. na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2012 roku podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję dla całego Zarządu.

W skład Zarządu powołani zostali:

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Jarosław Mazur – Wiceprezes Zarządu

Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu

26 czerwca Zarząd opublikował treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromont S.A.  w dniu 26 czerwca 2012 r oraz listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania

24 maja Zarząd Elektromont S.A. podpisał z Przedsiębiorstwem Budownictwa Górniczego  i Energetycznego „EGBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni umowę na wykonanie zadania pn.: „Budowa środkowo sudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce”. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 815 000,00 zł netto.

22 maja Zarząd Elektromont S.A. zwołał na dzień 26 czerwca 2012 roku Walne Zgromadzenie Spółki.

15 maja Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za I kwartał 2011 roku.

18 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za rok obrotowy roczny  2011.

13 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od CP Automation Szczecin Sp. z o.o. podpisaną umowę na wykonanie robót elektrycznych zwiążanych z „Budową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Redlica gm. Dobra”. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 1 182 746,00 zł netto.

20 marca Zarząd Elektromont S.A. podpisał z Przedsiebiorstwem Budowlano Usługowym „INTERBUD-WEST” Sp. z o.o. umowe na „budowę kompleksu produkcyjno – biurowo- socjalnego w Opolu”. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania okresla się na kwotę netto 1 462 650,00 zł netto.

18 lutego Zarząd Elektromont S.A. otrzymał podpisaną umowę na wykonanie robót na zad.”Obwodnica Śródmieścia Szczecina – Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy ul. Krasińskiego”. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadasnia określa się na kwotę netto 925 000,00 netto.

13 stycznia Zarząd Elektromont S.A. otrzymał podpisaną umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w hali widowiskowej w Karlinie. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania okrśla się na kwotę netto 1 640 000,00 zł.

2011

22 grudnia Zarząd Elektromont S.A. otrzymał podpisaną umowę na kompleksowe wykonanie robót elektrycznych w „Centrum Diagnostyki  i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM – infrastruktura uzupełniająca” w Szczecinie. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy określa się na kwotę netto 460 000,00 netto.

21 grudnia Zarząd Elektromont S.A.  otrzymał podpisaną umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Wynagroszenie za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy określa się na kwotę netto 425 000,00zł netto.

1 grudnia Zarząd Elektromont S.A. podpisał aneks do umowy na wykonanie sieci i i instalacji elektrycznych oraz sieci i instalacji niskoprądowych w magazynie firmy Merida w Tyńcu Małym.

16 listopada Rada Nadzorcza Elektromont S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru BTFG Audit Sp. z o.o. do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011.

25 pazdziernika Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od NAVOMIR INVEST S.A. podpisaną umowę na wykonanie zadania: ” Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulawarów – Bulwar Piastwoski”. Wynagrodznie za prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy okresla sięna kwotę 1 534 734,50 zł

24 pażdziernika Zarząd Elektromont S.A. otrzymał podpisany aneks do umowy o roboty budowlane polegające na wykonaniu dodatkowych instalacji i sieci elektrycznych wraz z projektem wykonawczym dla Budowy „Parku handlowego Turawa” w Opolu. Wartość podpisanego ankesu 391 424,19 zł netto.

10 października Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA zlecenia na wykonanie instalacji elektryczhych na terenie Portu Centralnego w Szczecinie. Wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie całości przedmiotu zlecenia określa sie na kwotę netto 1 799 027,00 zł

3 października otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej, IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 wrzesnia 2011 r. o zmianie adresu Spółki, który jest jednocześnie adresem koresponedencyjnym.

30 wrzesień przy ulicy Ludwika Waryńskiego 18 otworzona została nowa siedziba Elektromont S.A. połączona z 10-leciem działalności Spółki. Na uroczystości pojawiło się wielu gości w tym przedstawicieli władz regionu, klientów i dostawców Spółki oraz firm współpracujących z Elektromont S.A.

5 wrzesień Elektromont S.A. otrzymał od firmy Energopol – Szczecin Spółka Akcyjna podpisaną umowę na wykonanie zadania: „Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów – Bulwar Gdyński”. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi  1 359 870,00 zł.

16 sierpień Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE SPÓŁKA AKCYJNA umowę na dostawę i wykonanie instalacji elektrycznej dla nowej hali przetwórstwa.  Wartość  wynagrodzenia wynosi 740 000,00 zł netto.

18 lipiec Elektromont S.A. otrzymał od firmy Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. podpisaną umowę na roboty dodatkowe w ramach umowy o Wykonanie sieci telekomunikacyjnych na terenie lotniska Warszawa/ Modlin.  Wartość umowy na roboty dodatkowe wynosi 487 302,00  zł netto.

28 Czerwiec Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało następujących członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję:
– Tadeusz Mazur – Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Piotr Nachmann – Członek Rady Nadzorczej
– Stanisław Tomkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
– Janina Rabiej – Członek Rady Nadzorczej
– Andrzej Kubasiak – Członek Rady Nadzorczej

13 Czerwiec Elektromont S.A. otrzymał od CFE POLSKA Sp. z o.o. podpisaną umowę na wykonanie sieci i instalacji elektrycznych oraz sieci i instalacji niskoprądowych w magazynie firmy Merida w Tyńcu Małym. Zryczałtowane wynagrodzenie wynosi 2 663 009,95 PLN netto. Ostateczny termin zakończenia Robót: 31.08.2011 r.

09 Maj Zarząd Elektromont S.A. od WROBIS S.A. zlecenie na budowę przyłączy energetycznych SN i NN wraz  budynkiem technicznym w SPSK-1 w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1. Wartość prac wynosi 1 510 000,00 zł netto. Termin zakończenia prac: 28.05.2011 roku.

06 Maj Spółka otrzymała od Przygotowanie i realizacja inwestycji BUDINWEST  Sp. z o.o. podpisaną umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych.   Wartość prac Strony ustalają na 173 000 zł netto. Termin zakończenia prac: sierpień 2011 r.

10 Marzec Elektromont S.A. ponownie znalazł się w gronie Gazel Biznesu  publikowanego przez „Puls Biznesu” rankingu najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw.

8 Marzec Elektromont S.A. w rankingu ogólnopolskim w roku 2010 zajął miejsce 519. Rozdanie Certyfikatów Gazel Biznesu odbyło się w Hali Orbita we Wrocławiu.

16 Luty na posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęto uchwałę o odwołaniu, na wniosek zainteresowanego, Pana Jarosława Mazura z pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu przy jednoczesnej jego woli pełnienia nadal mandatu Członka Zarządu jako Wiceprezesa Zarządu. Na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęta została Uchwała o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Marka Błażkowa. Od 14.03.2011 r. Spółką kieruje trzyosobowy Zarząd w składzie:

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Jarosław Mazur – Wiceprezes Zarządu

Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu

5 styczeń na posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęta została uchwała o odwołaniu, na wniosek zainteresowanego, Wiceprezesa Zarządu – Pana Jacka Charążki i powołaniu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Jerzego Rymarowicza, pełniącego dotychczas funkcję Dyrektora ds. Produkcji.

2010

23 Grudzień Zarząd Elektromont S.A. otrzymał umowę na wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych w obiekcie magazynowym w Polkowicach (województwo dolnośląskie). Wartość zleconych robót wyniesie: 1 910 000 zł netto. Termin zakończenia prac 15.05.2011 r.             

24 Listopad Zarząd Elektromont S.A. otrzymał umowę na wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych i  słaboprądowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Szczecinie. Wartość zleconych robót wyniesie: 2 550 000 zł netto. Termin zakończenia prac 30.11.2012 r.

8 Wrzesień Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin    Sp. z o.o. zawiadomienie o wyborze oferty konsorcjum: Elektromont S.A.(Lider konsorcjum) i PBT „TEL” Sp. z o.o. jako najbardziej korzystnej oraz dokonał wyboru konsorcjum jako wykonawcę sieci telekomunikacyjnych na terenie lotniska Warszawa/Modlin. Wartość robót: 1 494 750,00  złotych netto, a termin wykonania zadania to 10 miesięcy od podpisania umowy.

8 Wrzesień Spółka otrzymała od Gminy Kobierzyce zawiadomienie o wyborze oferty Elektromont S.A. jako najbardziej korzystnej oraz dokonał wyboru Elektromont S.A. jako wykonawcę oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce. Wartość robót:  496 000  złotych netto, a termin wykonania zadania to 05.12.2010 r..

8 Wrzesień Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych w budynku magazynowo-biurowym w Legnicy na wykonanie instalacji elektrycznych. Wartość zleconych robót wynosi 78 000,00 zł netto. Termin realizacji zlecenia: do 15.10.2010 r.

24 Sierpień Elektromont S.A. otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji teletechnicznych  w Lubinie. Prace realizowane w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnych usług w oparciu o sieć dostępową w technologii pasywnej sieci optycznej PON” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, Program Operacyjny Gospodarka Innowacyjna działanie 4.4. Termin realizacji umowy do 07.09.2010 r.

 19 Sierpień Elektromont S.A. otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych  w Szpitalu Klinicznym Nr 1 Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Wartość zleconych robót, 3 999 642 zł netto. Termin wykonania zlecenia: 30.11.2011 r.

13 Maj Spółka otrzymała podpisaną umowę od wiodącego operatora sieci komórkowej na wykonanie pasywnej części traktu światłowodowego w Kielcach. Za realizację całości zobowiązań wynikających z Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości 470 000 złotych netto. Termin realizacji umowy: do 15 czerwca 2010 roku.

12 Maj Elektromont S.A. otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w obiektach: SPZOZ w Sulęcinie, Centrum Dystrybucji w Kostrzyniu, obiektach radiokomunikacyjnych w Regionie Zachód; Łączna, szacunkowa wartość zleceń robót wynosi: 114 894,18 złotych netto

24 marzec  Zarząd poinformował o otrzymaniu od Skanska S.A. podpisaną umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych w nowo budowanym Centrum Handlowym TURAWA w Opolu. Wartość robót wynosi 6 350 000 zł netto. Termin realizacji umowy: 15.10.2010 roku.

25 Marzec  Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od Polimex Mostostal S.A. zlecenie na wykonanie w pełnym zakresie robót elektrycznych z instalacjami słaboprądowymi oraz przyłączem kablowym 15 kV na potrzeby zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa hurtowni farmaceutycznej w Szczecinie. Wartość zleconych robót: 960 000 złotych netto. Termin realizacji zlecenia: do 30.08.2010 roku.

18 Marzec Elektromont S.A. znalazł się w gronie Gazel Biznesu – publikowanego przez „Puls Biznesu” rankingu najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw zajmując 235 miejsce w rankingu Regionu Dolnego Śląska i 2882 w rankingu ogólnopolskim wśród ponad 4000 sklasyfikowanych w rankingu firm. Rozdanie certyfikatów Gazel biznesu Dolnego Śląska odbyło się podczas uroczystości 2 marca 2010 roku w Hotel Sofitel we Wrocławiu.

9 luty Spółka otrzymała od Polkomtel S.A. podpisane umowy na wykonanie pasywnej części traktu światłowodowego w Kielcach. W ramach tych umów Spółka wykona dwa zadania o wartości : 240 000 i 290 000 złotych netto. Łączna wartość umów  to 530 000 złotych netto. Termin realizacji umowy: do 15 czerwca 2010 roku.

20 stycznia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Urząd Miejski w Elblągu, organizator przetargu nieograniczonego dotyczącego budowy miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu – części pasywnej, dokonał wyboru Konsorcjum firm Elektromont S.A. (uczestnika konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Telekomunikacyjnego „ZACHÓD” Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim jako wykonawcę zadania. Łączna wartość robót wynosi 10 490 000 złotych netto. Termin wykonania prac: wrzesień 2010 r.

13 stycznia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Gmina Kobierzyce, organizator przetargu ograniczonego dotyczącego budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Bielany Wrocławskie, dokonała wyboru Konsorcjum firm Elektromont S.A. (lidera konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego TEL Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy jako wykonawcę zadania. Łączna wartość robót wynosi 1 240 668,87 złotych brutto.

12 stycznia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Spółka podpisała umowę na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Wartość zleconych robót wynosi 1 620 000,00 złotych netto. Termin realizacji zlecenia: 31.10. 2011 roku.

2009

7 grudnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Spółka podpisała Umowę Ramową z wiodącym operatorem telefonii stacjonarnej na wykonywanie instalacji abonenckich miedzianych oraz światłowodowych dla potrzeb świadczenia usług telefonicznych, internetowych i telewizji cyfrowej w obszarze obsługiwanym przez „hosty” we Wrocławiu, Lubinie, Jeleniej Górze, Elblągu, Wałbrzychu i Bielsku-Białej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Otrzymane zlecenie jest wymiernym efektem działalności otworzonego w dniu 1 czerwca 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Legnicy oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w zakresie instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych.

19 listopada Elektromont S.A. podpisał z  firmą Echo Investment S.A. umowę na wykonanie instalacji elektrycznych w kompleksie biurowym OXYGEN.  Biurowiec o powierzchni ponad 14 tys. mpołożony będzie w Szczecinie przy ul. Malczewskiego. Wartość zleconych robót: 3 929 970 zł netto. Termin wykonania umowy zaplanowany jest na 31.05.2010 r.
Otrzymane zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych jest wymiernym efektem działania otworzonego we wrześniu 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Szczecinie, sfinansowanego ze środków pozyskanych  w drodze emisji akcji oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w tym zakresie.

20 października Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Spółka podpisała umowę na wykonanie instalacji sygnalizacji systemu pożarowego SAP w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu. Wartość zleconych robót: 95 131 złotych brutto. Termin realizacji zlecenia: do 30.11.2009 roku.

2 listopada otworzony został nowy oddział Elektromont S.A. we Wrocławiu. Głównym zadaniem oddziału jest pozyskanie nowych klientów w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia, instalacji niskoprądowych oraz w zakresie usług związanych z utrzymaniem ruchu i serwisem instalacji elektrycznych. Otworzenie kolejnego oddziału Elektromont S.A. jest przejawem realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009r. oraz planów strategicznych i finansowych zatwierdzonych przez Zarząd na lata 2009 i 2010.

20 października Zarząd  Elektromont S.A. poinformował o podpisaniu umowy na wykonanie instalacji sygnalizacji systemu pożarowego SAP w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu. Wartość zleconych robót wynosi 95 131 złotych brutto, a termin realizacji zlecenia ustalony jest do 30.11.2009 roku.

28 września Zarząd Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych przyjął Spółkę ELEKTROMONT S.A. w poczet członków wspierających Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

10 września strona internetowa Elektromont S.A. znalazła się wśród 12 najlepszych stron internetowych spółek giełdowych i 3 najlepszych stron internetowych spółek notowanych na NewConnect w zakończonym II etapie Konkursu Złota Strona Emitenta 2009.

2 września Elektromont S.A. otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji niskoprądowych w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie (woj. lubuskie). Wartość zleconych robót: 490 000 złotych netto, termin realizacji zlecenia do 10.12.2009 roku.

1 września otworzony został nowy oddział Elektromont S.A. w Szczecinie. Głównym zadaniem oddziału będzie pozyskanie nowych klientów oraz nowych kontraktów w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji niskoprądowych. Otworzenie kolejnego oddziału Elektromont S.A. jest przejawem realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009r. oraz planów strategicznych i finansowych zatwierdzonych przez Zarząd na lata 2009 i 2010.

11 sierpnia strona internetowa Elektromont S.A. znalazła się wśród 10 najlepszych stron w swojej kategorii w konkursie Złota Strona Emitenta  2009, przechodząc jednocześnie do II etapu konkursu. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz patronatem medialnym Rzeczypospolitej, Parkietu, Polskiej Agencji Prasowej, portalu Bankier.pl, Computerworld, TVN CNBC Business i Radia PiN.

1 czerwca otworzony został nowy oddział Elektromont S.A. w Legnicy. Głównym zadaniem oddziału jest pozyskanie nowych kontraktów m. in z zakresu budowy kanalizacji i sieci teletechnicznych. Otworzenie nowego oddziału Elektromont S.A. jest odzwierciedleniem planów strategicznych Spółki, które mają na celu m. in zacieśnienie kontaktów z obecnymi klientami i pozyskanie nowych klientów, rozwój działalności w zakresie instalacji teletechnicznych oraz zwiększenie przychodów z działalności na rynku krajowym.

14 maja  o 11:25 Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  Elektromont S.A. stał się 88 spółką notowana na rynku alternatywnym  i  5 debiutującą w roku 2009. Kurs odniesienia na pierwszej sesji wynosił 1,43 zł. Kurs otwarcia na pierwszej sesji 2 zł i sukcesywnie wzrastał  przekraczając wartość 4 zł. Debiut został uznany przez władze Spółki za udany.

14 kwietnia odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które zatwierdziło sprawozdania finansowe Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2008, podjęło uchwałę o podziale zysku osiągniętego w roku 2008 oraz udzieliło absolutorium dla członków Zarządu Spółki.

Elektromont S.A. wykona na zlecenie MEINERT Sp. z o.o. instalacje elektryczne w Jeleniej Górze. Wartość robót wynosi blisko 260 000 PLN netto. Termin zakończenia prac przewidywany jest na IV kwartał 2009 roku.

W marcu rozpoczęły się prace na budowie Bosch w Mirkowie koło Wrocławia. Wartość kontraktu będzie miała istotny wpływ na realizację prognoz sprzedaży w roku 2009. Termin zakończenia przewidywany jest na 30.07.2009r. Kilkumilionowy kontrakt jest jedną z największych budów w historii Spółki.

27 lutego zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu. dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do 650 000 złotych. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki pochodzi z emisji prywatnej akcji serii B i C

2 lutego na posiedzeniu Zarządu Elektromont S.A. podjęto uchwałę o ustanowieniu Prokury. Prokurentem Spółki została Pani Małgorzata Zabrzańska.

2008

Najlepszy i najbardziej obfity okres w wydarzenia o znaczeniu przełomowym w dotychczasowej historii Spółki. Rok 2008 to czas audytów finansowych, zmiany formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, zakup i rozpoczęcie modernizacji nieruchomości na potrzeby przyszłej siedziby Spółki oraz kolejny już wzrost przychodów z prowadzonej działalności dzięki pozyskaniu nowych, znaczących kontraktów oraz utrzymanie Spółki w bardzo dobrej kondycji finansowej.

16 grudzień  Zarząd Spółki Elektromont S.A. działając na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale numer 5/3/12/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 3 grudnia 2008 roku ustalił terminy otwarcia i zamknięcia subskrybcji akcji serii B i C Elektromont S.A. Zarząd Elektromont S.A. postanowił otworzyć subskrybcję prywatną w dniu 17.12.2008 r. i zakończyć ją w dniu, w którym zostanie podpisana ostatnia umowa objęcia oferowanych akcji między Elektromont S.A. a inwestorem, któremu akcje te zostaną zaoferowane w czasie trwania tej subskrybcji, lecz nie później niż w dniu 23 stycznia 2009 r.

3 grudzień Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności Notariusza Pani Hanny Grodzińskiej podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B i C w taki sposób, ze zostanie on podwyższony z kwoty 510 000 PLN do kwoty nie większej niż 650 000 PLN, poprzez emisję nie więcej niż 28 000 sztuk akcji serii B oraz emisję nie więcej niż 1 372 000 sztuk akcji serii C. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej dla pracowników i współpracowników Spółki, a emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej dla inwestorów indywidualnych. Cena emisyjna akcji serii B i C oznaczona będzie w przedziale od 0,15 (piętnastu groszy) do 1,5 PLN (jeden złoty pięćdziesiąt groszy). Wyłączono prawo poboru dla akcji serii B i C dla dotychczasowych akcjonariuszy uzasadniając to przeznaczeniem środków uzyskanych z emisji na inwestycje Spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd do do wykonania uchwały w sprawie emisji akcji oraz do ustalenia zasad związanych z emisją akcji oraz podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją czynności niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji prywatnej. NZA upoważniło również Zarząd do podjęcia decyzji o dematerializacji akcji serii A, B i C i zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii A, B i C w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

01 grudzień Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru KRS pod numerem 0000218822 spółki Elektromont S.A.

25 listopad Zarząd Spółki w związku z pozyskaniem nowych, znaczących kontraktów na wykonanie instalacji elektrycznych podtrzymał swoje wcześniej ogłaszane prognozy przychodów ze sprzedaży na rok 2009 na poziomie 15 000 000 PLN netto. Na dzień 25 listopad 2008 r. wartość zakontraktowanych robót na rok 2009 przekracza 12 500 000 PLN netto.

01 sierpień zawarto umowę z Polimex Mostostal S.A. o wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie przedszkolno-szkolnym we Wrocławiu. Wartość kontraktu przekracza 2 000 000 PLN netto, a termin realizacji prac zaplanowano do końca kwietnia 2009 r.

Przedstawione wyżej zlecenia oraz szereg innych zamówień Odbiorców na usługi świadczone przez Spółkę pozwolą zrealizować w 2008 r. przychody na poziomie około 10 000 000 PLN netto.

30 październik Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w obecności Notariusza Pani Hanny Grodzińskiej uchwałą nr 12/2008 zdecydował o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W skład Zarządu spółki akcyjną weszli Jarosław Mazur jako Prezes Zarządu oraz Jacek Charążka jako Wiceprezes Zarządu. W skład pierwszej, pięcioosobowej Rady Nadzorczej powołano:

Tadeusza Mazura – jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janinę Rabiej – jako Członka Rady

Romana Stąpora – jako członka Rady

Stanisława Tomkiewicza – jako Członka Rady

Piotra Nachmanna – jako członka Rady

Kapitał zakładowy Elektromont S.A. ustalono na 510 000 PLN i podzielono na 5 100 000 akcji o wartości nominalnej 0,1 PLN (dziesięć groszy). Przydział akcji poszczególnym akcjonariuszom nastąpił proporcjonalnie do ilości udziałów wspólników uczestniczących w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na przyjęcie Statutu Spółki.

25 czerwiec zawarto umowę z firmą Robert Bosch Sp. z o.o. o kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie Centrum Szkoleniowo-Biurowym firmy Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie. Wartość kontraktu to blisko 6 000 000 PLN netto. Zakończenie prac objętych kontraktem do maja/czerwca 2009 r. To największy kontrakt pod względem finansowo-organizacyjnym w historii działalności Spółki.

01 kwiecień zawarto umowę z firmą Interbud-West Sp. z o.o. o kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. Wartość kontraktu przekroczyła 3 000 000 PLN netto. Zakończenie prac objętych kontraktem do końca 2008 r. Jest to jeden z największych kontraktów realizowanych przez Spółkę.

07 lutego  na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100 000 zł do kwoty 510 000 zł. Podwyższenia dokonano poprzez wniesienie 151 000 gotówką ze środków finansowych , pochodzących z kapitału zapasowego Spółki. Kolejne 183 000 zł zostały wniesione gotówką przez dotychczasowych udziałowców ze środków własnych . Kwota 76 000 zł została wniesiona gotówką przez nowo przystępującego do Spółki wspólnika  Małgorzatę Tymińską., która w zamian objęła 76 udziałów po 1000 zł każdy.

Po zmianach udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób:

–  Pan Jarosław Mazur objął 230 udziały po 1000 zł każdy

–  Pan Jacek Charążka objął 204 udziału po 1000 zł każdy

 – Pani  Małgorzata Tymińska objęła 76 udziałów po 1000 zł każdy

W wyniku uchwały dokonano także wyboru spółki Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie , która zobligowana została do przeprowadzenia badania planu przekształcenia „Elektromont” sp. z o.o. w spółkę akcyjną i sporządzenia opinii o tymże planie.

Zmian dokonano w formie aktu notarialnego ( Repetytorium A numer 1417/2008 z dnia 07.02.2008 sporządzone przed notariuszem Hanną Grodzińską w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 77).

07 lutego zawarto Wstępną umowę sprzedaży nieruchomości pomiędzy Elektromont Sp. z o.o. a JZO Sp. z o.o. Nieruchomość położona w Jeleniej Górze, przy ul. Waryńskiego o łącznej powierzchni 2516 metrów kw. Nieruchomość będzie w przyszłości stanowić siedzibę Spółki oraz zaplecze sprzętowo-magazynowe. Fakt zakupu całej nieruchomości potwierdzono dwoma Aktami Notarialnymi zawartymi w dniu 25.04.2008 r. oraz 26.06.2008 r. W listopadzie 2008 r. wydano pozwolenie na budowę obejmujące możliwość wykonania prac modernizacyjnych w obiekcie, tak aby dostosować budynek do potrzeb biurowo-magazynowych. W grudniu 2008 r. przystąpiono do realizacji prac objętych pozwoleniem na budowę, a zakończenie prac i oddanie do użytku budynku planowane jest do końca czerwca 2009 r.

2007

Rok obfitujący w wysoką liczbę i wartość zawartych kontraktów i wartość zawartych kontraktów. Dalszy wzrost udziału instalacji słaboprądowych w ogólnej sprzedaży.

Wdrożenie dedykowanego dla Spółki programu komputerowego „E-mont”

Zatrudnienie osiąga wielkość 40 pracowników przy obrotach 7 808 316 zł.

Zrealizowano szereg inwestycji dla WEPA Proffesional S.A, MONDI , SIKLA, POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. , ELEKTROTERMIA Sp. z o.o. i innych.

9 października  – postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy, wpisano w KRS zmianę wysokości kapitału zakładowego w  Spółce oraz zmianę wartości nominalnych udziałów Spółki.

10 września – na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i i zmianie umowy Spółki. Podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 50 000 zł do kwoty 100 000 zł poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów z kwoty 500 zł do kwoty 1000 zł każdy udział . Jednocześnie zmieniono treść umowy Spółki dotyczącą wysokości kapitału zakładowego Spółki.

21 czerwca  – postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy, wpisano w KRS zmianę własności udziałów w Spółce.

11 maja  – w wyniku podpisania umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Pan Jacek Charążka stał się posiadaczem 10 udziałów Spółki, dotychczas należących do Pana Jarosława Mazura. Umowa potwierdzona została aktem notarialnym (Repetytorium A numer 3677/2007 sporządzone w dniu 11.05.2007 przed notariuszem Hanną Grodzińską w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 77).

19 stycznia –  na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę o zatrudnieniu na stanowisku Vice-Prezesa Pana Jacka Charążkę.

2006

Ciągły rozwój Spółki, widoczny we wzroście ilości wykonywanych robót  i zatrudnieniu. Pod koniec roku Spółka zatrudnia już 31 pracowników.

W tym okresie zaufali nam, powierzając do wykonawstwa swoje projekty: POLCOLORIT S.A. , GATES Polska, ADO Legnica, BOSCH Rexroth sp. z o.o., INTERBUD West oraz EMC Instytut Medyczny S.A.

Zmiany własnościowe w Spółce  zaowocowały także zmianą miejsca siedziby Spółki.

5 maja  –  postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdzono zmiany własności udziałów w Spółce oraz zmianę siedziby Spółki na Jelenią Górę 58-506 , ul. Wiejska 29.

 Na koniec roku obroty spółki osiągnęły 7 625 000 zł ,co stanowi dwukrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Udział instalacji słaboprądowych w sprzedaży wzrósł, w porównaniu z rokiem 2005 przeszło pięciokrotnie. W ofercie pojawiają się dwie nowe usługi – projektowanie oraz serwis.

6 marca  –  na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę o zmianie umowy Spółki w zakresie jej siedziby. Nową siedziba Spółki zlokalizowano w Jeleniej Górze. Zmiany dokonano w formie aktu notarialnego ( Repetytorium A numer 9/2006 z dnia 06.03.2006  sporządzone przed notariuszem Magdaleną Głowińską – Pawyza w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Plac Niepodległości 3/1).

2005

W tym roku zakończono inwestycje zlecone przez  :  SOKOŁÓW S.A , ZEHNDER Group. , GATES Legnica, TESCO ; KEMPF.

Obroty na koniec roku osiągnęły wysokość 3 387 999 zł

 28 września – na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwały o odkupieniu od spadkobierców zmarłego 24 listopada 2004 roku   Wiktora Miklucha , określonych postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wydział I Cywilny z dnia 10.08.2005 , należących do niego 8 udziałów w Spółce. Udziały zmarłego objął Pan Jarosław Mazur.

14 listopada – postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdzono zmiany własności udziałów w Spółce.

30 grudnia   – w wyniku podpisania umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Pan Jarosław Mazur stał się posiadaczem 2 udziałów Spółki, dotychczas należących do Pana Zygmunta Ptaka. Umowa potwierdzona została aktem notarialnym (Repetytorium A numer 10722/2005 z dnia 30.12.2005 sporządzone przed asesorem notarialnym Agnieszką Breklewicz, zastępcą notariusza Hanny Grodzińskiej w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 77).

2004

Wykonano szereg zleceń od takich inwestorów jak : Bank Rozwoju Eksportuw Starym Browarze w Poznaniu, NECSO Polsk, LEGOCOL w Jelczu -Laskowicach , ORZEŁ S.A. w Mysłakowicach , SKANSKA S.A,  BADER Polska w Bolesławcu i inni. przy rocznych obrotach 3 934 820 zł.

Choroba Prezesa Wiktora Miklucha spowodowała konieczność zmian w składzie Zarządu Spółki.

08 listopada  – postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdzono zmiany własności udziałów w Spółce.

09 września – w wyniku podpisania umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Pan Jarosław Mazur stał się posiadaczem 90 udziałów Spółki, dotychczas należących do Pana Wiktora Miklucha. Umowa potwierdzona została aktem notarialnym (Repetytorium A numer 9245/2004 z dnia 09.09.2004 sporządzone przed notariuszem Hanną Grodzińską w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 77).

2 września  – na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o powołaniu na Prezesa Zarządu Pana Jarosława Mazura. Zezwolono jednocześnie na sprzedaż udziałów Spółki jej dotychczasowym posiadaczom.

2003

 Kolejny rok działalności Spółki i kolejne rozszerzenie zakresu wykonywanej przez Spółkę działalności. Najważniejsze zrealizowane w tym okresie prace wykonano w sieci sklepów KOMFORT w Rzeszowie, Legnicy i Szczecinie, przy rozbudowie Centrum Jelenia Struga w Kowarach, na hali produkcyjnej „POLAR” we Wrocławiu i  ZEHNDER Group w Bolesławcu. Zatrudnienie na koniec roku wzrasta do 26 pracowników, zaś obroty wynoszą 1 616 208 zł

06 czerwca –  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdził zmiany.

14 marca  – uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w formie aktu notarialnego ( Repetytorium A numer 1549/2003 z dnia 14.03.2003 sporządzone przed notariuszem Hanną Grodzińską w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 77) dokonano korekty w zakresie przedmiotu działalności spółki.

2002

Pierwsze kontrakty ze Szczecińskim  Przedsiębiorstwem Budowlanym PRZEMBUD , ZEHNDER sp. z o.o. i ELEKTROTIM S.A Wrocław pozwalają osiągnąć do końca roku obroty w wysokości 1 701 064 zł.

23 sierpnia – postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Spółka zmieniła nazwę .

06 maja –  uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w formie aktu notarialnego ( Repetytorium A numer 2511/2002 z dnia 06.05.2002 sporządzone przed notariuszem Hanną Grodzińską w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 77) zmieniono nazwę Spółki na Elektromont sp. z o.o

2001

27 kwietnia – na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000009464

30 marca  – zawiązana zostaje Spółka pod nazwą Elektromont Alfa Sp. z o.o. Od początku istnienia spółki głównym przedmiotem działalności było wykonywanie instalacji elektrycznych w budownictwie.   Udziałowcami zostają Panowie Wiktor Mikluch (98 udziałów)  i Zygmunt Ptak(2 udziały) na podstawie umowy spółki zawartej w formie aktu notarialnego ( Repetytorium A numer 2110 / 2001 z dnia 30.03.2001 sporządzone przed notariuszem Hanną Grodzińską w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 77). Kapitał zakładowy dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Siedziba firmy mieści się w Zielonej Górze.