Polityka Dywidendy

           Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do podjęcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy (art. 348 §3 KSH). W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie pozytywnej uchwały co do dywidendy dla akcjonariuszy, warunki i termin wypłaty dywidendy ustalane będą zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). W myśl § 19 Statutu Emitenta, Zarząd Elektromont S.A. może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Zaliczka może zostać wypłacona z kapitałów rezerwowych.

          Walne Zgromadzenie Emitenta określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).